Közgyűlés

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Fülekkovácsi.

Cím

Közzétett

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Fiľakovské Kováče o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na režijné náklady, na podmienky úhrady na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Fiľakovské Kováče

ID: 3/2022

28.11.2022

Návrh VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Fiľakovské Kováče

ID: 2/2022

21.11.2022