Návrh VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Fiľakovské Kováče

Közzétett
21. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
21. november 2022 − 5. december 2022
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2/2022

Mellékletek