Ugrás a tartalomra

VZN č. 152016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Fiľakovské Kováče zrušené a nahradené VZN č.22019