VZN č. 152016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Fiľakovské Kováče zrušené a nahradené VZN č.22019

Zverejnené
31. decembra 2016
Kategória

Prílohy