Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Fiľakovské Kováče.

Nadpis

Zverejnené

ID: 2/2022 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Fiľakovské Kováče

14.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Fiľakovské Kováče o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na režijné náklady, na podmienky úhrady na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Fiľakovské Kováče.

ID: 1/2022

27.9.2022