Komisie OZ

Komisia kultúry, športu a školstva

predseda komisie :   Mgr. Lívia Agóčová

členovia komisie :     1. Ing.Andrea Gyerpál

Komisia životného prostredia

predseda komisie :  Ing.Andrea Gyerpál

členovia komisie :     

1. Gabriel Trizna 

2. Peter Golian

Komisia pre rómske otázky a sociálnych vecí

predseda komisie :  Gabtriel Trizna

členovia komisie :     1. Peter Golian

Komisia priestupkov, verejného poriadku a protipožiarnej prevencie

predseda komisie :  Mgr. Zsolt Karcag

členovia komisie :     

1. Gabriel Trizna

2. Gabriel Kelemen

Komisia stavebná, bytová a územného plánovania

predseda komisie :  Eva Kaličiaková

členovia komisie :   

1. Ing.Andrea Gyerpál

2.  Mgr. Zsolt Karcag 

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda komisie :  Peter Golian

členovia komisie :   

1. Mgr. Zsolt Karcag

 2. Eva Kaličiaková 

Zriadenie a činnosť komisií upravuje Zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Zverejnené 29. mája 2022.
Bez úpravy .