Návrh VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Fiľakovské Kováče

Zverejnené
21. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2022 − 5. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy