Preskočiť na obsah

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy

Zverejnené 15.4.2024.

OBEC  FIĽAKOVSKÉ   KOVÁČE

Fiľakovské Kováče 275, 986 01  Fiľakovo

zastúpená starostom obce Michalom Muránskym

Obec Fiľakovské Kováče v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky

Materskej školy vo Fiľakovských Kováčoch č. 114 s predpokladaným nástupom 01.07.2024

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

* kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického

   zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

   zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (

   ďalej len „zákona č. 138/2019 Z.z.“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z.

   o kvalifikačných predpokladoch pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov,

* predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3

   zákona č. 138/2019 Z.z.,

* zdravotná  spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,

* bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.,

* ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3

   ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákona č. 596/2003

   Z.z. ),

* ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.,

* znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

* riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

* aktívna znalosť práce s PC ( Word, Excel, Internet ),

* znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,

* osobné a morálne predpoklady,

* flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

* písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

* overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

* kópie dokladov o ďalšom absolvovanom vzdelávaní, získané špeciálne znalosti,

* potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,

* profesijný štruktúrovaný životopis, ( vyplnený osobný dotazník ( ŠEVT ) –úspešný 

   uchádzač)

* motivačný list,

* písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy na 5-ročné funkčné obdobie ( rozsah

   maximálne 3 strany, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché

   riadkovanie, okraje 2,5 cm so zarovnaním od bloku ),

* doklad  o preukázaní bezúhonnosti –odpis registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo 

   čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ,

* lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca podľa §

   16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,

* písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa

   zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

   zákonov,

* čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,

Platové podmienky:

* v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum a miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

Obecný úrad Fiľakovské Kováče č. 275, 986 01  Fiľakovo do 20.05.2024, do 14:00 hodiny.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „Výberové konanie na riaditeľa MŠ vo Fiľakovských Kováčoch – NEOTVÁRAŤ !

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Vo Fiľakovských Kováčoch, dňa 02.04.2024

                                                                          Michal Muránsky – starosta obce