Preskočiť na obsah

Názov projektu: Miestne občianske a preventívne služby v obci Fiľakovské Kováče

Zverejnené 1.2.2024.

Hlavným cieľom projektu je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obci Fiľakovské Kováče, v ktorej je prítomná marginalizovaná rómska komunita.

Špecifickým cieľom projektu je podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovanej rómskej komunity v obci Fiľakovské Kováče. Realizáciou projektu posilníme miestny aktivizmus, podporu komunitného rozvoja, elimináciu páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a zvýšenie štandardnej kvality životného prostredia v obci Fiľakovské Kováče.

Hlavnou aktivitou je „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Fiľakovské Kováče s prítomnosťou MRK“.

Projekt prispeje k princípom desegregácie, degetoizácie a desigmatizácie.

Cieľovou skupinou projektu sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít v obci Fiľakovské Kováče, podľa kvalifikovaného odhadu v počte 402 obyvateľov a zamestnanci samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami v počte 2 osoby. V konečnom dôsledku sa projekt dotkne všetkých obyvateľov obce v počte 894 obyvateľov.

Realizácia projektu sa uskutoční v období od 02/2024 do 07/2026, spolu 30 kalendárnych mesiacov. Miestom realizácie projektu je obec Fiľakovské Kováče, ktorá sa nachádza na území MRR (Okres:Lučenec, Kraj: Banskobystrický).

Celkové výdavky projektu: 82 402,89 EUR