Všeobecne záväzné nariadenie Obce Fiľakovské Kováče o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na režijné náklady, na podmienky úhrady na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Fiľakovské Kováče.

Zverejnené
27. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 27. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy